و از خونه خارج شدن و  سوار ماشین شدن

وی بیخیال داشت رانندگی میکرد وجی هوپم چپ چپ  ب جین نیگا میرد و جین اصلا ب جی هوپ محل نمیذاشتو از پنجره ی ماشین بیرونو نیگا میرد شوگا هم هی زیر چشمی ب جی هوپ نیگا میکرد و هر موقع جی هوپ شوگارو نیگا میرد شوگا زود چشمشو ب بیرون میدوخت
وی ک فهمیده بود جی هوپ داره ب جین نگاه میکنه جی هوپو صدازد
وی:جی هوپ
جی هوپ:هووووووم(و در جوابی ک داد اصلا وی رو نگاه نکردو ب جین با حسرت نگاه میکرد)
وی:وقتی دارم باحات حرف میزنم ب من نگاه کن
جی هوپ بدون اینکه ب وی نگاه کنه گفت:کار داری؟دوس ندارم نگاه کنم مشکلیه؟
وی:اره مشکله ب من نیگاه کن
جی هوپ:تو ک ماشالله با همه مشکل داری
وی:ببینتو خودت چی داری ک ک من باهات مشکل دارم
جی هوپ ب وی نگاه کردو گفت:بنال
وی سریع ماشینو زد کنار و خیلی سریع واستاد و با سرعتی ک داشت جین سرش خورد ب صندلیه جی هوپ
جین:آآآآآآآآآآآآآآآخ وی چته
وی:تو حرف نزن 
جین :ی دفه بگو لال شو دیگه
وی از ماشین پیاده شدو ب طرف جی هوپ رفت و جی هوپو هم از ماشین پیاده کرد
وی:جی هوپ برای من شاخ شدیا
جی هوپ:نه بابا همینی ک هس
وی ی پوز خنده ای زدو گفت:آدمت میکنم
جی هوپ:مثلا میخوایی چ غلتی کنی؟
تو مون لحظه آرمیا این دو نفرو دیدن و بهشون حمله کردن
وی خیلی آروم صورتشو نزدیک جی هوپ کردو گفت:حالا خوبه همه ی رازاتو خودت بهم میگی
جی هوپ:وی ینی بری ب کسی بگی منم میرم رازتو ب همه میگم
وی:هه تو غلط میکنی
جی هوپ یکی از ابرو هاشو برد بالا با با عصبانیت بهش خیره شد و پس از 10 ثانیه با صدای بلند (ی جوری ک همه بشنون)گفت:ارمیا اونایی ک وی رو س دارن متسفانه وی یکیو......
وی جلوی دهن جی هوپو گرفتو اجازه نداد حرفشو بزنه و گفت:داری چ غلطی میکنی؟
جی هوپ:همون کاری رو ک دوس داشتی
وی:مسخره بازی در نیار بیا برو تو ماشین
جی خوپ دو باره با صدای گفت:وی با یکی....
دوباره وی جلوی دهن جی هوپو گرفت و گفت:مریضی؟خر تو بگو منم میگم بعد دستشو از جلوی دهن جی هوپ برداشت و ولش کرد و دوباره گفت:بگو دیگه من آمادم
جی هوپ:آرمیا میخوام ی چیزی بهتون بگم
وی ی لحظه ترسید ک واقعا جی هوپ میخواد لوش بده؟
و جی هوپ ادامه داد:منو وی خیلی دوستون داریم و الانم باید بریم 
و آرمیها با صدای بلند جیغغغغغغغغغغغغ کشیدن
وی خیالش راحت شد و ی آخیش با صدای بلند کشید
و جی هوپ با صدای بلند ب وی گفت:داداش بزن بریم
و با هم سوار ماشین شدن و راه افتادن


نظر یادتون نره