مکان:در ماشین
جین:بیرون چی میگفتید ب ارمی هااااااا؟
وی اصلا حواسش ب جین نبود و جوابی نداد جی هوپم ب فکر جسیکا بود و جین هیچ جوابی نشنید
جین:یااااااااا با شما دارم حرف میزنما
دوباره چیزی نشنید 
شوگا:تو باغ خودشونن بیخیلشون و ب پنجره ی ماشین تکیه داد و خوابش برد
جین:ینی چی؟؟؟پ وی چ طور داره راننده گی میکنه؟؟؟
جین باصدای خیلی بلند گفت:یااااااااا کجایین شما؟؟؟
وی ی لحظه ترسیدو با صدای بلند و خیلی جدیگفت:چتههههه روانیه خر نمیبینی دارم رانندگی میکنم؟؟؟نمیگی ی وقت حواسم پرت میشه؟؟؟بعد تصادف میکنیم؟؟؟اههههه
جین:خخخخ آخه خیلی هم حواست بود
وی:نه...حواس تو بود
جین:اگه حواست بود دو ساعت داشتم صدات میکردم جوابمو میدادی
وی:عهههههههههه صدام کردی؟؟؟توهم میزنیا....دیوونه...کی صدام کردی؟؟؟
جین:میخوایی باور کن...نمیخوایی نکن...هزار بار صدات کردم...
وی:برو بابا
جین:گمشو بابا اصلا نمیشه باتو حرف زد
وی:مسخره
جین:خودتی
وی:جییییییی هوپ 
در جواب هیچی نشنید
جین:تو هم این طوری بودیا هر چ قد صدات میکردم جواب نمیدادی
وی:وااااا...ولش کن 
شوگا از خواب پاشدو گفت:اه چ قد حرف میزنید...نمیزارید ادم بخوابه
وی:اه...تو چ قد میخوابی...نمیزاره ادم حرف بزنه
شوگا:الان بامزه گیتو نشون دادی؟؟؟کی میرسیم؟؟
وی:شاید...الان دیگه میرسیم
شوگا:این چشه؟؟؟
وی:کی؟؟؟
شوگا با صدای خیلی خیلی بلند گفت:جییییی هوپ
جی هوپ با ترس از فکر بیرون اومدو گفت:بعله...چیه...چتونهههههههههه؟؟؟اه!!!ترسیدم
وی:وااااااااا...خود درگیری داریا
جی هوپ:خوب چرا شوگا اون طوری صدا کرد؟
وی:چون آقا تشریفشون تو خیال بود
جی هوپ:مسخره
شوگا:آقای خود درگیر ب ی فک میکردی؟؟؟
جی هوپ:ب تو چ؟؟؟
شوگا:هیچ و دوتا شونه هاشو برای ی ثانیه بالا برد و دوباره اورد پایین
جی هوپ:پ چرا میپرسی؟
شوگا:چون ک هزار بار جنابالیو صدا زدیم ولی جواب ندادی
جی هوپ:خوب دوس نداشتم جوابتو بدم
شوگا:هه...من ک صدات نکردم وی و جین صدات کردن
جی هوپ:تو منو با صدای خیلی شکرت صدام زدی
شوگا:الان مسخره کردی؟
جی هوپ:شاید
شوگا:جی هوپ ی کاری نکن بیام بزنمااااا
وی ک دید کار داره ب دعوا میکشه گفت:یاااااااااا بس کنید دیگه...ی روز دیگه دعوا کنید
جی هوپ:مگه ما داریم دعوا میکنیم؟
وی:برو بابا ...رسیدیم...زود پیاده شید
همگی از ماشین پیاده شدن ولی وی نیومد پایین
جی هوپ سرشو جلوی پنجره برد و گفت:چرا نمیایی؟
وی:ماشینو وسط راه بزارم
جی هوپ:باش...زود بیا
وی:مگه میخوام چی کار کنم؟؟؟میرم ماشینو میزارم میام دیگه
جی هوپ:خوب بابا...اه
جی هوپ سرشو آورد بالا و وی رفت
جین:بریم دیگه
جی هوپ:برو دیگه...کی جلوتو گرفته؟؟؟
جین:هه هه هه...بامزه و ی چشم قره ب جی هوپ رفت وب راهش ادامه داد
جی هوپ:من میدونم باتو چی کار کنم
جین بدون اینکه ب حرف جی هوپ توجه کنه ب راهش ادامه داد
رفتن داخل بیمارستان همه جارو گشتن و آخر نام جون و کوکیو پیدا کردن و خیلی سریع رسیدن پیششون
کوکی:چ قد دیر اومدی؟؟؟؟!!!!
جین:ترافیک بود
جی هوپ:هه ترافیکه واقعا سنگین بود
جین:اینارو ول کن...چی شده؟؟؟
کوکی:جیمین تصادف کرده...
شوگا و جی هوپو جین با صدای خیلی بلند گفتن:چییییییی؟؟؟تصادف؟؟؟