و اینک پارت 5وی:یااااااااا تو حق نداری سر من داد بزنیا بعد تلفونو قطع کرد
جی هوپ:چی شده؟؟؟
وی:پسره ی خر الاغ بدو آماده شو باید بریم بیمارستان
جی هوپ:چییییی؟بیمارستان؟
وی:اره
جی هوپ:چرا:
وی با صدای خیلی بلند گفت:چ میدونم اهههههههههه پاشو بریم
جی هوپ با اعصبانیت گفت:پاشو بیا بزن....والا
وی:یاااااااا صداتو برای من بلند نکنا
جی هوپ:نه بابا...توهم حق نداری صدا برای من بلند کنیا...مثلا ازت بزرگ ترم
وی با صدایی بلند خندیدو گف:درسته بزرگ تری ولی عرضه ی هیچ کاریو نداری
جی هوپ:وی گمشو برو میخوام اماده شم 
وی:اولا با ادب باش...دوما  کجا؟؟؟
جی هوپ با اعصبانیت گفت:مگه کوکی نگف بیایین بیمارستان؟؟؟
وی:خوب بابا منم برم ب اون دوتا بگم 
جی هوپ:وی ب کسی نگیا
وی:چیو؟؟
جی هوپ:واااای خدا چرا این قد اینو خنگ افریدی؟؟؟جیمینو میگم
وی سرشو ب علامت باشه تکون داد و از روی تخت پاشد و درو باز کرد یههو سر جاش میخ کوپ شد و ی دفه ایی و با صدای بلند خندید
جی هوپ با تعجب ب وی نیگا کردو گفت:چی شده وی؟؟؟
وی درو بیش تر باز کرد و دید ک جینو شوگا پشت در فالگوش واستاده بودم
جین و شوگا ترسیدن نمیدونستن باید چی کار کنن
جی هوپ استرس گرفت که نکنه فهمیدن قضیه ی جیمینو
وی هم عین خیالش بود 
جی هوپ:به به آقایون
جین با ترس گفت:داشتیم رد میشدیم ک یهوو صداتونو شنیدیم ک داشتید حرف میزدید ما هم کنجکاو شدیم 
جی هوپ:شما غلط میکنید کنجکاو میشید
وی:یااااااا درست حرف بزنا
جین اعصبانی شدو گفت:نه وی بزار بگه حداقل عصبانیت جسیکارو رو سر من خالی کنه
وقتی جین اینو گفت جی هوپ از رو صندلی پاشد وبا اعصبانیت نزدیک جین شد و خواست یقه ی جینو بگیره ک وی نذاشت و گفت:الان وقت این جور کارا نیست زود پاشین بریم بیمارستان
جی هوپ:یاااا جین تو حق نداری درباره جسیکا این طوری حرف بزنی
جین:هه 
و میخواست ادامه بده ک وی جلوی دهن جینو گرفت و حولش داد تااز اتاق خارج شه جی هوپ رو هم ب طرف اتاق حول داد تا وارد اتاق بشه و خواست درو ببنده ک جی هوپ گفت:یااا داری چی کار میکنی؟
وی:حرف نزن فقط برو اماده شو بریم 
جی هوپ:من حساب تو یکیو میرسم جین
وی با صدای بلند داد زد:جی هووووووووووووووووووووووپ بسه
جی هوپ:وی میزنما
وی تو غلط میکنی و درو بست و با صدای بلند گفت:زود همگی اماده شید بریم بیمارستان
جینو شوگا هم رفتن تو اتاقشون و بعد از چن دقیه اومدن بیرون جی هوپم همین طور و وی هم کلا آماده بود
وی:چ عجب تشریفتونو آوردید
جی هوپ:وی لال شو بریم
وی:خیلی خوب بریم
و از خونه خارج شدن و  سوار ماشین شدن

دیگه روز ب روز دارم زیاد میکنما
نظر خواهشا