اینم پارت 2جین وقتی این حرفو زد همه با تعجب نیگاش کردن (قیافه حاشون)O_0 
کوکی:خوب اگه عاشق بود حداقل ب یکی از ما میگفت دیگه....
جی هوپ خیلی آروم بدون اینکه ب کسی توجهی کنه ب طرف اتاقش راه افتاد و اشک از چشماش میریخت
شوگا:جی هوپ تو چت شد؟؟؟
جی هوپ هیچ عکس العملی نشون نداد و به راحش ادامه داد وی دست جی هوپو گرفت و برش گردوند ب طرف خودش وقتی اشکاشو دید از تعجب داش شاخ در میآورد...
نام جون سویی شرت جیمینو برداشته بود و داشت میرفت ک یههو جی هوپ رو دید و سویی شرت از دستش افتاد و گفت:جی هوپ چی شده؟؟؟
جی هوپ دست وی رو از دستش جدا کردو برگشت ب طرف اتاقش...
نام جون:وی برو ببین چشه؟؟؟من برم اینو بدم ب جیمین سرما نخوره پسره شایدم آوردمش تووو فقط حواست باشه دست ب کار خطرناک نزنه پسرا همه دیوونن(خوبه میدونن همشون دیوونن خخخ)خوب من برم
وقتی ام جون داش از پله ها میرفت پایین صدای  رو شنید ک داشت اسم نام جونو تکرار میکرد  نام جون با تعجب بالای سرشو نیگا کرد دید ک کوکی داره صداش میکنه بعد در حالی ک کوکی داش میومد پایین گوشی نام جون داش زنگ خورد کوکی روی همون پله ای ک بود نشست نام جون گوشیشو از تو جیبش درآورد شماررو نیگا کرد دید ک نا آشنا بود
کوکی:کیه؟؟
نام جون:نمیدونم
کوکی:خب جواب بده دیگه 
نام جون:الو 
-سلام 
نام جون:سلام 
-ببخشید ک مزاحم شدم من از بیمارستان زنگ میزنم شما آقای جیمینو میشناسید؟
نام جون:پارک جیمین؟؟؟!!!
- بله
نام جون:بله  چ طور؟؟چی شده؟؟
- آقای جیمینو آوردن بیمارستان اگه میشناسید بیاد بیمارستان